Okuyucular İçin Bilgi

Okuyucular?n yay?n bildirimi servisine kay?t olmalar? nerilir. Dergi ana sayfas?n?n st k?sm?nda yer alan Kay?t ba?lant?s? arac?l??? ile bu i?lem gerekle?tirilebilir. Bu kay?tla her yeni say? yay?nland???nda ??NDEK?LER sayfas? e-posta arac?l??? ile okuyucuya iletilir. Derginin gvenlik kurallar?na bak?n?z yazarlar?n kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hi bir ?ekilde ba?ka amalar iin kullan?lmayacakt?r.