ERGENLERDE SOSYAL A? BA?IMLILI?I VE TEMEL ?HT?YAAR ARASINDAK? ?L??K?N?N ?NCELENMES?


Öz


Bu ara?t?rmada liseli ergenlerde internetin problemli kullan?m ?ekillerinden biri olan sosyal a? ba??ml?l???n?n hangi temel ihtiyaarla ili?kili oldu?unu incelenmesi amaanm??t?r. Ara?t?rma verileri 2013-2014 retim y?l?n?n ikinci deminde ?stanbuldaki liselerde e?itim gen 350 renciden toplanm??t?r. Verilerin toplanmas?nda Sosyal A? Ba??ml?l??? ?i ve Temel ?htiyaar ?i kullan?lm??t?r. Verilerin analizinde Kruskall Wallis, Mann Whitney U ve Spearman's rho analiz ytemleri kullan?lm??t?r Ara?t?rman?n bulgular?na ge sosyal a? ba??ml?l?k puanlar?n?n kad?nlarda erkeklere ge daha fazla oldu?u ve s?n?f deyine ge sosyal a? ba??ml?l??? ve temel ihtiyaar?n farkl?la?t??? bulunmu?tur. Ayr?ca sosyal a? ba??ml?l??? ile ait olma aras?nda negatif yde ve orta deyde, g/kontrol ihtiyac? ile negatif yde ve d deyde korelasyon oldu?u ara?t?rman?n temel bulgular? aras?ndad?r. .


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.