?LKRET?MDE LI?AN PS?KOLOJ?K DANI?MANLARIN KAR?YER DANI?MANLI?INA GET?RD?KLER? KATKILAR?


Öz


Bu ara?t?rman?n amac?, ilkretim kurumlar?nda l??an psikolojik dan??manlar?n kariyer dan??manl??? alan?nda ne yapt?klar?n? ve bu alana ne derece katk? sa?layabildiklerini ortaya koymakt?r. Bu amaa,12 soruluk bilgi formunun yan? s?ra 4 ak uu sorudan olu?an gme formu haz?rlanm??t?r. Formlar ve l??man?n amac?, mail yoluyla Ege bgesi kapsam?nda il ve illerde ilkretim kurumlar?nda l??an 100 psikolojik dan??mana gderilmi?, glolan ve l??maya katk? sa?lamak isteyen 37 psikolojik dan??mandan veriler toplanm??t?r. Sonuar psikolojik dan??manlar?n dtte kariyer dan??manl??? e?itimi almad???n?; mesleki deneyimi 5 y?l?n alt?nda olanlar?n di?erlerine ge kariyer geli?tirme l??malar?nda daha aktif l??t?klar?n? ve bu alana yeni l??malarla katk? sa?lad?klar?n? ortaya koymaktad?r. Okuldaki sorumlu oldu?u renci mevcudu as?ndan bak?ld???nda ise, 250nin alt?nda say?da renciden sorumlu olan psikolojik dan??manlar?n kariyer geli?tirme l??malar? ytleri saptanm??t?r. Bu sonuar, psikolojik dan??manlar?n kariyer geli?tirme konusunda e?itim almalar? gerekti?ini ve az say?da renciden sorumlu olduklar?nda daha verimli ve etkili l??malar ytlerini ortaya koymaktad?r.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.