CUK NARS?S?ZM? ?LE CUKLUK DEM? MUTLULUK/HUZUR ANILARI ARASINDAK? ?L??K?N?N ?NCELENMES?


Öz


Bu l??ma ile cuk narsisizmi ile cukluk demi mutluluk/huzur an?lar? aras?ndaki ili?kinin incelenmesi amaanmaktad?r. Ara?t?rman?n neklemi liselerde renim gen 361 renci erinde ymt. Ara?t?rma nicel desende olu?turulmu?tur. Veriler, ki?isel bilgi formu, cukluk ?? Narsisizm ?i ve cukluk Demi Mutluluk/Huzur An?lar? ?i kullan?larak toplanm??t?r. Ara?t?rma sonucunda l??mada, cukluk narsisizmi ile cukluk demi mutluluk/huzur an?lar? aras?nda bir ili?ki olup olmad??? incelenmi?tir. Ara?t?rma sonucunda elde edilen verilere rencilerin mutluluk/huzur an?lar? ile cuk narsisizmi aras?nda anlaml? yde ters ylbir ili?ki oldu?u tespit edilmi?tir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.