Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

  • PS?DE'ye gnderilen aday makaleler zgn olmal? ve ba?ka herhangi bir yerde yay?nlanmam?? olmal?d?r.
  • Makaleler APA5 Publication Manual (http://www.apa.org) yay?n biimine uygun olarak haz?rlanmal?d?r.
  • Makaleler Trke ya da ?ngilizce olarak yaz?labilir. Ancak Trke yaz?lan makaleler iin en az 750 kelimeden ve 5 ana ba?l?ktan (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion)olu?an geni? ?ngilizce zet (extended abstract) haz?rlanmal?d?r.
  • Makalenin 250kelimeyi a?mayacak ?ekilde yaz?lm?? z' (Abstract) haz?rlanmal?d?r.
  • Yaz?n?n ba?l??? k?sa olmal? ve 15 szc? gememelidir. Ayr?ca 3 5 aras?nda Anahtar Szckler (Key Words) verilmelidir.
  • ?ngilizce yaz?lan makalelerde Trke zet istenmemektedir.
  • Makalelerintoplam uzunlu?u 7000 kelimeyi gememlidir.
  • Ara?t?rma makalelerinde problem giri? blm iinde a?ka belirtilmelidir. Giri? blmn s?ras?yla yntem, bulgular, tart??ma ve sonu blmleri izlemelidir. Deneme-derleme tr makalelerdeki blm ba?l?klar? ise ieri?e uygun olarak belirlenmelidir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amalar? do?rultusunda kullan?lacakt?r. Di?er amalar veya ba?ka bir blm iin kullan?lmaycakt?r.