Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

PS?DE'nin amac? rehberlik ve psikolojik dan??manl?k alan?na katk? sa?lamak ve e?itimin tm srelerinin geli?imine destek olmakt?r. PS?DE ayr?ca e?itim tm alanlar?nda ve psikolojik dan??manl?k ve rehberlik aln?nda haz?rlanan kaliteli makakeleri yay?mlamay? hedefler.

The aim of the PSIDE is to increase understanding of guidance and counseling to contribute to the improvement of educational processes and outcomes. PSIDE also aims to publish high-quality articles, in Turkish or English, in all areas of education, guidance and counseling.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

PS?DE'de yay?mlanmak zere gnderilen makaleler edtirler taraf?ndan de?erlendirerek, ilgili alanda uzman iki ayr? uzmana gnderilir. Hakem de?erlendirme srecininin ard?ndan makaleler yay?n iin kabul edilir. De?erlendermi sreci 3 hafta ile 10 hafta aras?nda de?i?ebilmektedir.

Potential articles are reviewed by members of an editorial review committee. All articles published in PSIDE will be double blind peer-reviewed. The reviewing process usually takes from three to ten weeks; author revision and the editorial/production cycle may take up to six months.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi a?k eri?im sa?lama politikas?n? benimsemi?tir. A?k eri?im bilginin global de?i?imini art?rarak insanl?k iin yararl? sonular do?urmaktad?r.